พบ: 16,160  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
McDonald, Kim Chandler.
สำนักพิมพ์
Kogan Page,
เลขเรียก
HD53 .M379 2013,IE00046
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กาญจนา หงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2552
เลขเรียก
DF728 .ก427 2552,SI00161
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เทนเซ, โยชิดะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2553
เลขเรียก
HD31 .ท255ค 2553,BA00115
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อานันท์ ชินบุตร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
HF5438.4 .อ25ค 2561,BA00257
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียก
JV305 .ส76ฝ 2552,SI 949,SI00052
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วีรพงษ์ รามางกูร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547
เลขเรียก
EC00080,HC445 .ว828ฟ 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
เฮตลีย์, บีเจ แกลลาเกอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2556]
เลขเรียก
BF637 .ฮ13 2556,SI00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
คอมพานี,กอมโคริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2555
เลขเรียก
LI00022
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Miles, Bradley.
สำนักพิมพ์
[United States?] : Bradley Miles, [2017].
เลขเรียก
HG4963 .M55 2017,BA00129
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
มนสิการ กาญจนะจิตรา.
สำนักพิมพ์
เดือนตุลา ,
เลขเรียก
HQ759 .ม55ร 2562,SI00506
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Barisheff, Nick.
สำนักพิมพ์
Toronto : J.Wiley&SonsCanada, c2013
เลขเรียก
HG293 .B37 2013,IK00111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hooi Ling, Teh.
สำนักพิมพ์
Straits Times Press Ltd,
เลขเรียก
HG4521 .T261s 2015,PF00148
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
จุง, ชาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552
เลขเรียก
DS778 .ม7จ611 2552,SI00033
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อ้อม ประนอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก
BF637.S4 อ451 2551,SI00149
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2545
เลขเรียก
HG5750.55.A3 ส215 2545,IK00015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ