พบ: 661  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
อ๊อก แมนดิโน่.
สำนักพิมพ์
สมุทรสาคร : รังษีอินเตอร์เทรด, 2558
เลขเรียก
HF5438.4 .อ91 2558,BA00210
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Richards, Carl.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียก
HG179 .ร32ห 2558,PF00261
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ประกาศิต ทิตาราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สต็อคทุมอร์โรว์, 2558
เลขเรียก
FA00117,HG4529 .ป711ห 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียก
HD9199 .ศ37 2558,SI00358
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ภัทระ ฉลาดแพทย์.
สำนักพิมพ์
แฮปปี้บุ๊ค,
เลขเรียก
BF637.S8 ภ14 2558,SI00359
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วิทย์ บัณฑิตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558
เลขเรียก
RO00322
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ประกาศิต ทิตาราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯสต็อคทูมอร์โรว์,, 2558
เลขเรียก
ON ORDER
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวลอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียก
DS796 .H73 ห531 2558,SI00207
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987), 2558
เลขเรียก
RO00326
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Tracy, Brian.
สำนักพิมพ์
วีเลิร์น ,
เลขเรียก
BF637.S8 bท761ส 2558,BA00588
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ดำรงค์ พิณคุณ.
สำนักพิมพ์
ดำรงค์ พิณคุณ,
เลขเรียก
BF698.35 .พ34ย 2558,IE00056
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชาย กิตติคุณาภรณ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เอฟพีเอ็มคอนซัลแท้นท์, 2558
เลขเรียก
HG4661 .ช26ส 2558,FA00148
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อนันต์ ข้อมงคลอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
HG4529 .อ51ส 2558,FA00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สาธิต บวรสันติสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2558.
เลขเรียก
HG179 .ส44 2558,PF00216
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ปฐม เพชรพลอย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทัชพับลิเคชั่นส, 2558
เลขเรียก
HG179 .ป36 2558,PF00236
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ