พบ: 620  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
เฮตลีย์, บีเจ แกลลาเกอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2556]
เลขเรียก
BF637 .ฮ13 2556,SI00080
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นรินทร์ รกิติกุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2556
เลขเรียก
HG179 .น47 2556,PF00029
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พรเลิศ อิฐฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น;, 2556
เลขเรียก
HF5386 .ค58 2556,BA00135
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อุรพีพัฒนพงศ์, กิติพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, c2537
เลขเรียก
HJ4771.55 .ก593 2556,PF00017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศานติ ภักดีคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .ศ343 2556 ล.4,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .อ238 2556 ล.3,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อังคณา ทองพูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
GM00053,HC441.6 .อ488 2556 ล.9
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
กิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .ก631 2556 ล.7,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ขนิษฐา โตเลี้ยง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .ข226 2556 ล.6,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อิสราพร โพธิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .อ76 2556 ล.8,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
GM00053,HC441.6 .ช74 2556 ล.5
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .ช74 2556 ล.2,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สุกัญญา มกราวุธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .ส739 2556 ล.9,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พิมพ์ชนัน สิริกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
HC441.6 .พ718 2556 ล.1,GM00053
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
องอาจ จิระอร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก
RO00324
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ