พบ: 53  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
Kotter, John P.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, 2012
เลขเรียก
HD58.8 .K645 2012,BA00223
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kotter, John P.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessSchoolPress, 2002
เลขเรียก
HD58.8 .K87 2002,BA00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business School
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessSchoolPress, c2003
เลขเรียก
HD58.8 .L836 2003,BA00025
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Duggan, Kevin J.
สำนักพิมพ์
NewYork : McGraw-Hill, c2012
เลขเรียก
HD58.9 .D84 2012,BA00249
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Hamel, Gary.
สำนักพิมพ์
Jossey-Bass,
เลขเรียก
HD31 .H253 2012,IE00010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Williams, Taffy.
สำนักพิมพ์
American Management Association,
เลขเรียก
HB615 .W554 2015,IE00026
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Binkert, Jacqueline.
สำนักพิมพ์
SanFrancisco : Jossey-Bass/Wiley, c2007
เลขเรียก
HD30.4 .O74 2007,BA00082
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
Boston,Mass : HarvardBusinessPress, c2009
เลขเรียก
HD58.8 .M25434 2009,BA00124
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Burke, W. Warner #31;
สำนักพิมพ์
ThousandOaks : SagePublications, 2010,c2011
เลขเรียก
HD58.8 .B876 2011,SD00120
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Kotter, John P.
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
BA00144,HD58.8 .H394 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business School
สำนักพิมพ์
Boston : HarvardBusinessSchool, c2006
เลขเรียก
HD58.8 .H36945 2006,BA00078
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
McFarland, Keith R.
สำนักพิมพ์
New York : Three Rivers Press, c2009.
เลขเรียก
HD58.9 .M426 2009,IE00001
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Stanford, Naomi.
สำนักพิมพ์
London : Economist, c2007
เลขเรียก
HD58.8 .S6957 2007,BA00083
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business Review
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessSchoolPub., c2008
เลขเรียก
HD30.28 .H3795 2008,BA00072
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
Harvard Business Review
สำนักพิมพ์
Boston,Mass. : HarvardBusinessReviewPress, c2011
เลขเรียก
HD31 .M293893 2011,BA00204
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ