พบ: 4  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ยูคิซาวา, มิราวีนา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2558
เลขเรียก
HG4529 .ม37 2558,FA00145
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
วีระพล บดีรัฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียก
HG179 .ต17ว37 2558,SP00028
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
บุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียก
HG4529 .บ42 2556,FA00103
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์
ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
เลขเรียก
HG179 .ต172ห 2552 ล.4,PL00020
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ