พบ: 42  ชื่อเรื่อง


image
ชื่อผู้แต่ง
ศศิวิมล กิตติประภาพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวลอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียก
DS796 .H73 ห531 2558,SI00207
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นริศรา ตันติกำเนิดกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2551
เลขเรียก
DS436 .น253 2551,SI00027
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ศศิธร อ่อนเหลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
P119.32.A8 ศ487 2556,LA00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
อาทิมา ศรีบัวเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอน์พับลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียก
LA00067,PL1121.ท9 ห159 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นันนัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก
PL908 .น431 2556,LA00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นันนัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
เลขเรียก
PL4371 .น69 2556,LA00067
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ปาลิดา พิมพะกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ใต้ฝุ่นสตูดิโอ, 2558
เลขเรียก
DS811 .ป27 2558,SI00213
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
มัทรียา ธาลีทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อทิตตา;, 2547
เลขเรียก
DS712 .ม114 2547,SI00005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พวงนิล คำปังสุ์, ผู้แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2556
เลขเรียก
DS508.2 .อ887 2556,SI00190
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552
เลขเรียก
DS712 .จ35 2552,SI00220
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พวงนิล คำปังสุ์, ผู้แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557
เลขเรียก
DS811 .ญ411 2557,SI00189
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
ชนิตา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2550
เลขเรียก
DS566.2 .ห15ท 2550,SI00200
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
นายรอบรู้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555
เลขเรียก
DS589 .น64 2555,SI00210
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
พวงนิล คำปังสุ์, ผู้แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างโลกกว้าง, 2557
เลขเรียก
DS527.7 .พ72พ 2557,SI00186
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ

image
ชื่อผู้แต่ง
สุปรียา ห้องแซง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2555
เลขเรียก
DS527.7 .ส45 2555,SI00214
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งที่มา
หนังสือ